Prawo administracyjne

  • prowadzenie spraw dotyczących postępowań administracyjnych, w tym ws. decyzji o warunkach zabudowy, pozwoleń na budowę, decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, pozwoleń konserwatorskich, wywłaszczeń, a także z zakresu ochrony środowiska i gospodarowania odpadami, zaskarżanie decyzji administracyjnych, postanowień, aktów prawa miejscowego, sporządzanie skarg na bezczynność organu;
  • reprezentowanie klienta w postępowaniu sądowo-administracyjnym (przez sądami administracyjnymi – WSA i NSA), w tym sporządzanie skarg do WSA i skarg kasacyjnych do NSA;
  • pomoc i reprezentacja w postępowaniach o legalizację samowoli budowlanych przed organami nadzoru budowlanego;
  • reprezentowanie w administracyjnych postępowaniach nadzwyczajnych (o stwierdzenie nieważności i wznowienie postępowaniach), oraz w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym;
  • sporządzanie skarg na akty prawa miejscowego, w tym na uchwały, dotyczące miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
  • uzyskiwanie dla Klienta dostępu do informacji publicznych.

Wszelkie prawa zastrzeżone Copyright © 2020