Prawo gospodarcze i handlowe

 • zakładanie spółek prawa handlowego i stowarzyszeń oraz prowadzenie postępowania rejestrowego przed KRS, w tym składanie wniosków o wpis i zmianę danych podmiotów już wpisanych do KRS;
 • sporządzanie projektów umów i statutów spółek kapitałowych, osobowych i stowarzyszeń oraz aktów prawa wewnętrznego (uchwały, regulaminy);
 • prowadzenie bieżących spraw korporacyjnych Klienta (kompleksowa obsługa prawna Zarządu, Rady Nadzorczej, Zgromadzenia Wspólników / Walnego Zgromadzenia Spółek);
 • przekształcanie i likwidacja spółek;
 • ochrona praw autorskich;
 • obrót nieruchomościami (ocena stanu prawnego nieruchomości, sytuacji planistycznej, negocjowanie, sporządzanie i konsultowanie umów mających za przedmiot zbycie, nabycie lub korzystanie z nieruchomości);
 • kompleksowa obsługa wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych i zarządców nieruchomości;
 • zastępstwo procesowe w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych;
 • prowadzenie negocjacji z dłużnikami Klienta, mających na celu dobrowolną i szybką spłatę wierzytelności;
 • sporządzanie, negocjowanie i opiniowanie umów związanych z obrotem gospodarczym;
 • dochodzenie roszczeń z zawartych umów;
 • sporządzanie opinii prawnych oraz informacji o obwiązujących przepisach prawa.

Wszelkie prawa zastrzeżone Copyright © 2020