Prawo zamówień publicznych

Kilkunastoletnie doświadczenie naszego zespołu w rozwiązywaniu problemów na gruncie zamówień publicznych zarówno z perspektywy zamawiającego jak i wykonawcy gwarantuje profesjonalną pomoc prawną na każdym etapie przygotowania i prowadzenia postępowania przetargowego (zamawiający) czy też opracowania dokumentów w celu wygrania postępowania przetargowego i uzyskania zamówienia (wykonawca).

WYKONAWCOM OFERUJEMY:

 • analizę dokumentacji przetargowej pod kątem ryzyka prawnego (ogłoszenia, SIWZ, umowy);
 • sporządzanie pism do Zamawiającego, zapytań i wniosków;
 • pomoc w przygotowaniu oferty i wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – w zakresie zgodności z wymogami SIWZ i prawem zamówień publicznych, badanie poprawności ofert;
 • sporządzanie odwołań i przystąpień, reprezentacja przed Krajową Izbą Odwoławczą, sporządzanie skarg do sądów powszechnych i reprezentacja przed sądami;
 • przygotowanie i negocjowanie umów konsorcjum oraz umów z podwykonawcami, udział w negocjacjach z Zamawiającym;
 • doradztwo prawne na etapie ubiegania się o zamówienie oraz na etapie jego realizacji.


ZAMAWIAJĄCYM OFERUJEMY:

 • pomoc w wyborze odpowiedniego trybu udzielenia zamówienia, opiniowanie możliwych rozwiązań pod kątem zgodności z prawem zamówień publicznych oraz efektywnej realizacji potrzeb Zamawiającego;
 • opiniowanie i sporządzanie dokumentacji przetargowej (ogłoszenia, SIWZ, projektu umowy);
 • sporządzanie regulaminów, wzorów pism, formularzy, oświadczeń;
 • przygotowanie korespondencji z Wykonawcami (odpowiedzi na pisma, zapytania i wnioski);
 • udział w pracach komisji przetargowej, wsparcie prac komisji;
 • prowadzenie całości postępowania jako pełnomocnik Zamawiającego;
 • weryfikację formalnoprawną ofert złożonych przez Wykonawców;
 • sporządzanie odpowiedzi na odwołania i reprezentacja przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądami powszechnymi;
 • obsługę prawną na etapie realizacji zamówienia (w szczególności w zakresie wykonywania umów zawartych w wyniku udzielenia zamówienia);
 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Copyright © 2020