3D sloty bez rejestracji pobierz za darmo

 1. Graj W Darmowy Jednorękiego Bandytę: Chociaż chciałbym, że oferuje więcej niż tylko szczeliny i dziwny tytuł pokera wideo, naprawdę lubię WinADay.
 2. Darmowe Spiny Divine Fortune Megaways Bez Depozytu - Profesjonalna gra w pokera nadal opiera się na szczęściu, ale umiejętności mogą również pomóc graczom stać się lepszymi w grze.
 3. Darmowe Gry Hot Spot: Ponownie, podobnie jak większość innych kasyn RTG Uptown Pokies jest licencjonowany w jurysdykcji Curacao.

Grać w najlepszy kasynaa bez depozytu

Automat Do Gier Dinosaur Rage Gra Za Darmo Bez Rejestracji
Możesz obstawiać pojedynczy numer, zestaw liczb, kolory itp.
Bonus Powitalny Casino
Gry i oprogramowanie są opracowywane przy użyciu zaawansowanej technologii, oferując użytkownikom ostry design, który zapewnia im zaangażowanie i rozrywkę przez wiele godzin gry.
Sloty te pozwalają grać w 4, 5, 6 lub nawet więcej gier na raz.

Kasyno online bez weryfikacji

Gry Kasyno Download
Jest odpowiedni dla wszystkich typów graczy i obsługuje wiele metod płatności.
Kasyno Online Automaty Pl
Jeśli kasyno daje Ci tylko bonus, jeśli jesteś OK z wydaniem 20, 50, a nawet 100 razy tej nagrody, Możesz stracić wszystko, co zyskasz dzięki swoim rzekomo darmowym Spin online slots promocje.
Kasyno W Austrii

Specjalizacje

 • roszczenia o zapłatę;
 • prawna windykacja należności;
 • sprawy z zakresu prawa rzeczowego (nabycie i ochrona własności, służebność drogi koniecznej, ustalanie granic nieruchomości, zasiedzenie, sprawy związane ze współwłasnością, użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe – hipoteka, zastaw, użytkowanie, użytkowanie, służebności, sprawy związane z posiadaniem);
 • sprawy z zakresu prawa mieszkaniowego i lokalowego;
 • sprawy z zakresu ksiąg wieczystych;
 • prawo umów (sporządzanie, negocjowanie i opiniowanie umów o roboty budowlane, o dzieło, darowizny, zlecenia, najmu, dzierżawy, sprzedaży, zamiany, dostawy, kontraktacji, leasingu, użyczenia, pożyczki, komisu, przewozu, spedycji, ubezpieczenia, przechowania, składu, agencyjnej, a także dochodzenie roszczeń powstałych na etapie realizacji umów);
 • roszczenia z tytułu rękojmi i gwarancji;
 • roszczenia odszkodowawcze z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań, oraz z czynów niedozwolonych;
 • sprawy z zakresu prawa spadkowego (stwierdzenie nabycia spadku, roszczenia z tytułu zachowku i zapisu testamentowego, dział spadku, testamenty, przyjęcie bądź odrzucenie spadku.
 • sprawy z zakresu nawiązania, istnienia i rozwiązania stosunku pracy (ustalenie istnienia stosunku pracy, przywrócenie do pracy, odszkodowania z tytułu nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy, o uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne,
 • dochodzenie wynagrodzeń za pracę;
 • sprawy z zakresu odpowiedzialności porządkowej i materialnej pracowników;
 • sprawy związane z zakazem konkurencji;
 • sprawy związane z ustaleniem wypadku przy pracy;
 • sprawy o odszkodowania wynikające ze stosunku pracy;
 • sprawy z zakresu mobbingu i dyskryminacji w zatrudnieniu;
 • zaskarżanie decyzji ZUS i KRUS z zakresu prawa pracy (sprzeciwy od orzeczeń lekarzy orzeczników ZUS, odwołania od orzeczeń organów rentowych);
 • sporządzanie i opiniowania umów o pracę, regulaminów pracy i wynagradzania, oraz innych dokumentów związanych ze stosunkiem pracy.
 • prowadzenie spraw dotyczących postępowań administracyjnych, w tym ws. decyzji o warunkach zabudowy, pozwoleń na budowę, decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, pozwoleń konserwatorskich, wywłaszczeń, a także z zakresu ochrony środowiska i gospodarowania odpadami, zaskarżanie decyzji administracyjnych, postanowień, aktów prawa miejscowego, sporządzanie skarg na bezczynność organu;
 • reprezentowanie klienta w postępowaniu sądowo-administracyjnym (przez sądami administracyjnymi – WSA i NSA), w tym sporządzanie skarg do WSA i skarg kasacyjnych do NSA;
 • pomoc i reprezentacja w postępowaniach o legalizację samowoli budowlanych przed organami nadzoru budowlanego;
 • reprezentowanie w administracyjnych postępowaniach nadzwyczajnych (o stwierdzenie nieważności i wznowienie postępowaniach), oraz w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym;
 • sporządzanie skarg na akty prawa miejscowego, w tym na uchwały, dotyczące miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 • uzyskiwanie dla Klienta dostępu do informacji publicznych.
 • zakładanie spółek prawa handlowego i stowarzyszeń oraz prowadzenie postępowania rejestrowego przed KRS, w tym składanie wniosków o wpis i zmianę danych podmiotów już wpisanych do KRS;
 • sporządzanie projektów umów i statutów spółek kapitałowych, osobowych i stowarzyszeń oraz aktów prawa wewnętrznego (uchwały, regulaminy);
 • prowadzenie bieżących spraw korporacyjnych Klienta (kompleksowa obsługa prawna Zarządu, Rady Nadzorczej, Zgromadzenia Wspólników / Walnego Zgromadzenia Spółek);
 • przekształcanie i likwidacja spółek;
 • ochrona praw autorskich;
 • obrót nieruchomościami (ocena stanu prawnego nieruchomości, sytuacji planistycznej, negocjowanie, sporządzanie i konsultowanie umów mających za przedmiot zbycie, nabycie lub korzystanie z nieruchomości);
 • kompleksowa obsługa wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych i zarządców nieruchomości;
 • zastępstwo procesowe w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych;
 • prowadzenie negocjacji z dłużnikami Klienta, mających na celu dobrowolną i szybką spłatę wierzytelności;
 • sporządzanie, negocjowanie i opiniowanie umów związanych z obrotem gospodarczym;
 • dochodzenie roszczeń z zawartych umów;
 • sporządzanie opinii prawnych oraz informacji o obwiązujących przepisach prawa.
 • sprawy o rozwód, o separację;
 • sprawy o alimenty;
 • sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej (zawieszenie, ograniczenie pozbawienie);
 • sprawy o kontakty z małoletnimi dziećmi;
 • sprawy majątkowe między małżonkami;
 • sprawy o prawa stanu (ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa, zaprzeczenie macierzyństwa);
 • sprawy z zakresu opieki i kurateli;
 • sprawy o ubezwłasnowolnienie.

Kilkunastoletnie doświadczenie naszego zespołu w rozwiązywaniu problemów na gruncie zamówień publicznych zarówno z perspektywy zamawiającego jak i wykonawcy gwarantuje profesjonalną pomoc prawną na każdym etapie przygotowania i prowadzenia postępowania przetargowego (zamawiający) czy też opracowania dokumentów w celu wygrania postępowania przetargowego i uzyskania zamówienia (wykonawca).

WYKONAWCOM OFERUJEMY:

 • analizę dokumentacji przetargowej pod kątem ryzyka prawnego (ogłoszenia, SIWZ, umowy);
 • sporządzanie pism do Zamawiającego, zapytań i wniosków;
 • pomoc w przygotowaniu oferty i wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – w zakresie zgodności z wymogami SIWZ i prawem zamówień publicznych, badanie poprawności ofert;
 • sporządzanie odwołań i przystąpień, reprezentacja przed Krajową Izbą Odwoławczą, sporządzanie skarg do sądów powszechnych i reprezentacja przed sądami;
 • przygotowanie i negocjowanie umów konsorcjum oraz umów z podwykonawcami, udział w negocjacjach z Zamawiającym;
 • doradztwo prawne na etapie ubiegania się o zamówienie oraz na etapie jego realizacji.

ZAMAWIAJĄCYM OFERUJEMY:

 • pomoc w wyborze odpowiedniego trybu udzielenia zamówienia, opiniowanie możliwych rozwiązań pod kątem zgodności z prawem zamówień publicznych oraz efektywnej realizacji potrzeb Zamawiającego;
 • opiniowanie i sporządzanie dokumentacji przetargowej (ogłoszenia, SIWZ, projektu umowy);
 • sporządzanie regulaminów, wzorów pism, formularzy, oświadczeń;
 • przygotowanie korespondencji z Wykonawcami (odpowiedzi na pisma, zapytania i wnioski);
 • udział w pracach komisji przetargowej, wsparcie prac komisji;
 • prowadzenie całości postępowania jako pełnomocnik Zamawiającego;
 • weryfikację formalnoprawną ofert złożonych przez Wykonawców;
 • sporządzanie odpowiedzi na odwołania i reprezentacja przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądami powszechnymi;
 • obsługę prawną na etapie realizacji zamówienia (w szczególności w zakresie wykonywania umów zawartych w wyniku udzielenia zamówienia);
 • występowanie w charakterze obrońcy w sprawach o wykroczenia i wykroczenia skarbowe;
 • występowanie w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonego (np. wskutek wypadku drogowego) w postępowaniu karnym, w tym wnoszenie prywatnych aktów oskarżenia;
 • formułowanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa;
 • konsultacje prawne dla (podejrzanych) oskarżonych o przestępstwa i przestępstwa skarbowe oraz przygotowywanie projektów pism procesowych, jak np. apelacje, wnioski, zażalenia.

Wszelkie prawa zastrzeżone Copyright © 2020